Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, vinden al onze leveringen en diensten plaats onder de hiernavermelde voorwaarden. Het afsluiten van een overeenkomst met onze firma sluit van rechtswege de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Onderhavige voorwaarden primeren op deze van de koper.
Iedere overeenkomst wordt geacht afgesloten te zijn in Tessenderlo. Iedere betaling wordt geacht gebeurd te zijn in Tessenderlo.

2. Alle goederen en diensten worden in elk geval verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk acht dagen na de levering. Iedere klacht geuit na de vermelde datum wordt als niet ontvankelijk beschouwd.
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend.
De betaling van een factuur kan niet worden uitgesteld omwille van een klacht.

3. Alle facturaties zijn contant betaalbaar. De verkoper behoud zich het recht voor om, zonder daarvoor enige motivering te moeten geven, de levering van diensten of goederen afhankelijk te maken van een voorafgaande betaling.

4. Facturen dewelke niet voldaan zijn uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen van 1% per maand en zulks onverminderd alle eventuele schadevergoedingen. Tevens is de koper desgevallend ten titel van schadevergoeding een vergoeding verschuldigd aan de verkoper van 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50€.

5. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en dit zonder ingebrekestelling, noch aanmaning.

6. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt en het vredegerecht van Beringen zijn exclusief bevoegd om gerezen geschillen en rechtsgedingen te beslechten. Op alle leveringen en verkopen is exclusief het Belgische Recht van toepassing.